Skylink CAM 803 with integrated card Nagravision

No review yet. Write Review
Regular price
£50.90
Regular price
Sale price
£50.90

Vendor : Skylink

Product Type : Cam modules

Hurry! Only
1
units left in stock!

Skylink CAM 803 with integrated card Nagravision

 

Licencovaný dekódovací modul pre príjem satelitnej televízie Skylink v HD kvalite. Dekódovací modul CAM 803 (CA modul alebo CAM) je zariadenie, ktoré je vybavené satelitnou kartou* pracujúci v kódovacom systéme Nagravision. Stačí len zasunúť do slotu vašej TV ak má satelitný tuner (DVB-S alebo DVB-S2). Už nepotrebujete pripájať ďalší prijímač pre príjem programov od Skylinku, pre ovládanie používate len televízny ovládač.

VÝHODY

•    Podpora vysielania v HD kvalite.
•    FastScan - automatické ladenie a usporiadanie Skylink programov.
•    Bezproblémová funkčnosť služieb Skylink – kompatibilný so Skylink READY.
•    Sledovanie satelitného vysielania bez nutnosti pripojenia ďalšieho zariadenia (set-top box). Používate len jeden televízny diaľkový ovládač.


Internetová televízia Skylink Live TV

INTERNETOVÁ TELEVÍZIA SKYLINK LIVE TV

Ak máte televízor Samsung, JVC, Hitachi, Finlux, Hyundai, Toshiba, Orava s dostupnou aplikáciu Skylink Live TV je satelitný modul CAM 803 najlepším riešením pre príjem satelitnej televízie. V kombinácií s aplikáciou Skylink Live TV získate možnosť sledovať vaše obľúbené programy až 7 dní spätne, alebo si práve vysielaný program pustiť od začiatku. Zoznam televízor vhodných pre modul CAM 803 vrátane nastavenia aplikácie Skylink Live TV nájdete na našom webe v sekcii Na stiahnutie.

CA MODUL JE PRE VÁS VHODNÝ AK

•    nechcete mať ďalší ovládač a externé prijímacie zariadenie (set-top box).
•    vlastníte televízor so zabudovaným satelitným tunerom DVB-S/DVB-S2 a CI+ slotom.
•    je váš televízor vybavený funkciou FastScan – automatické ladenie programov Skylink alebo podporuje funkciu operátorský profil.

Balenie obsahuje

BALENIE OBSAHUJE

Dekódovací modul CAM 803 s už integrovanou satelitnou kartou Skylink (typ Nagravision*). Túto kartu nemožno z modulu vybrať. Jedenásťmiestne číslo tejto karty nájdete na samolepke na zadnej strane modulu.

*Integrovanú satelitnú kartu Skylink typu Nagravision môžete registrovať ako novú kartu, ako náhradu za pôvodnú dekódovaciu kartu typu Irdeto alebo ako kartu NEXT. Pri výmene za pôvodnú satelitnú kartu typu Irdeto neplatíte žiadny registračný poplatok ani poplatok za výmenu.
 • Jednoduchá inštalácia                 Áno
 • Zabudovaná karta Skylink          Áno
 • Systém kódovania                      Nagravision
 • FastScan                                     Áno
 • HD vysielanie                             Áno
 • 4K UHD vysielanie                     Áno
 • Rozhranie pre pripojenie k TV  CI+
Skylink CAM 803 with integrated card Nagravision

 

Licensed decoding module for receiving Skylink satellite television in HD quality. The CAM 803 decoding module (CA module or CAM) is a device that is equipped with a satellite card* working in the Nagravision coding system. Just insert it into the slot of your TV if it has a satellite tuner (DVB-S or DVB-S2). You no longer need to connect another receiver to receive programs from Skylink, you only use the TV remote control.

ADVANTAGES

• Support for broadcasting in HD quality.
• FastScan - automatic tuning and arrangement of Skylink programs.
• Seamless functionality of Skylink services – compatible with Skylink READY.
• Watching satellite broadcasts without the need to connect another device (set-top box). You are using only one TV remote control.


Internet television Skylink Live TV

INTERNET TELEVISION SKYLINK LIVE TV

If you have a Samsung, JVC, Hitachi, Finlux, Hyundai, Toshiba, Orava TV with an available Skylink Live TV application, the CAM 803 satellite module is the best solution for receiving satellite TV. In combination with the Skylink Live TV application, you get the opportunity to watch your favorite programs up to 7 days back, or start the currently broadcast program from the beginning. The list of TVs suitable for the CAM 803 module, including the Skylink Live TV application settings, can be found on our website in the Downloads section.

THE CA MODULE IS SUITABLE FOR YOU IF

• you don't want to have another controller and an external receiving device (set-top box).
• you own a TV with a built-in DVB-S/DVB-S2 satellite tuner and a CI+ slot.
• is your TV equipped with the FastScan function - automatic tuning of Skylink programs or does it support the operator profile function.

The package contains

THE PACKAGE CONTAINS

CAM 803 decoding module with already integrated Skylink satellite card (Nagravision* type). This card cannot be removed from the module. The eleven-digit number of this card can be found on the sticker on the back of the module.

*You can register the integrated Skylink Nagravision satellite card as a new card, as a replacement for the original Irdeto decoding card or as a NEXT card. When exchanging for an original satellite card of the Irdeto type, you do not pay any registration fee or exchange fee.

 • Simple installation                       Yes
 • Built-in Skylink card                     Yes
 • Coding system                             Nagravision
 • FastScan                                       Yes
 • HD broadcasting                          Yes
 • 4K UHD broadcasting                  Yes
 • Interface for connecting to TV     CI+