AB PULSe 4K (2x tuner DVB-S2X + 1TB HDD)

No review yet. Write Review
Regular price
£279.00
Regular price
Sale price
£279.00

Vendor : AB CryptoBox

Product Type : 4K Recievers

Sku : abpulse4k1t

Hurry! Only
2
units left in stock!
  POPIS SK

AB PULSe 4K (2x tuner DVB-S2X) 

PULSe 4K (verzia: 2x tuner DVB-S2X) je prijímač s UHD rozlíšením a operačným systémom ENIGMA 2. Krásny obraz v 4K rozlíšení je samozrejmosťou, ako aj obrazové normy HDR/HDR10 a HLG. O výkon a svižné reakcie sa postará štvorjadrový procesor s 15000 DMIPS, FLASH pamäťou 8GB a RAM 2GB DDR4. Prijímač obsahuje vstavaný DVB-S2X tuner a slot pre druhý Plug & Play satelitný tuner DVB-S2X alebo terestriálny/káblový tuner DVB-C/T2, takže je pripravený pre satelitné, terestriálne aj káblové vysielanie rôznych operátorov.

Elegantný dizajn prijímača sa bude hodiť do každej obývačky. Na prednom panely sa nachádza 7-segmentový LED displej. Za dvierkami nájdete 1x čítačku kariet, 2x slot pre CI modul, 1x USB 2.0 a 1x slot pre microSD kartu, ktorú môžete využiť ako interné úložisko pre Vaše nahrávky. Na zadnom panely sa nachádza vstavaný satelitný tuner DVB-S2X a slot pre druhý Plug & Play tuner, ktorý môže byť osadený satelitným alebo terestriálnym/káblovým tunerom. Okrem využitia microSD karty ako interné úložisko môžete do prijímača jednoducho cez šuflíkový systém vložiť 2,5" HDD. Z konektorovej výbavy na zadnom panely nájdete S/PDIF optický digitálny audio výstup, USB 2.0, ethernet RJ45, IR extender pre pripojenie IR oka (nachádza sa v balení prijímača), vypínač a vstup pre externý zdroj DC 12V-3A.

Prečo PULSe 4K

PULSe 4K Vám poskytne krásny obraz v UHD kvalite s populárnym operačným systémom Enigma 2, ktorý poznáte aj z iných prijímačov v triede HIGH-END.

Využite možnosti, ktoré Vám tento operačný systém ponúka s pluginmi pre lepší zážitok zo sledovania televízie. Upravte si prostredie zariadenia tak, aby vyhovovalo Vašim preferenciám a sledovanie televízie tým získa nový rozmer.

Veľkou devízou tohto prijímača je súčasné dekódovanie dvoch CI modulov, alebo dekódovanie dvoch programov z CI modulu v reálnom čase, ktoré ocení každý pri sledovaní živého vysielania a zároveň nahrávaní iného programu v tom istom čase.
Jedno zariadenie PULSe 4K dokáže samozrejme zabezpečiť distribúciu obsahu pre Vašu televíziu. Okrem toho však môžete v reálnom čase pozerať iné televízne vysielanie na Vašich ďalších dvoch mobilných zariadeniach a jednom počítači.
2 x Mobilné zariadenie (Multi - Transcoding)
1 x Osobný počítač (Web Interface)
1 x Televízia (HDMI)

Okrem ukladania nahrávok na interný 2,5" HDD môžete zvoliť aj elegantnejšie riešenie, ktorým je microSD karta. MicroSD karta plnohodnotne zastúpi funkcie interného HDD a hlavne eliminuje nežiadúce zvuky štandardného 2,5" HDD.

Prijímač PULSe 4K môžete mať pod kontrolou aj cez Váš mobilný telefón. Váš mobilný telefón alebo tablet môžete použiť aj ako diaľkové ovládanie. Na svojom telefóne si môžete pozrieť, čo sa zrovna vysiela v TV a nastavte si na diaľku, čo má Váš PULSe urobiť. Potrebujete si nahrať film, alebo obľúbenú TV reláciu? S mobilom to máte na pár klikov. Vo Vašom zariadení PULSe 4K budú uchované všetky nahrávky a keď budete potrebovať, tak si ich môžete kedykoľvek pozrieť aj ce mobil alebo tablet. Ak máte rozpozeranú TV, ale potrebujte si presunúť niekam inam, nie je nič ľahšie, ako si presunúť TV vysielanie na Vaše mobilné zariadenie.

Pre Android zariadenia odporúčame aplikáciu dreamDroid.
Pre Apple zariadenia odporúčame aplikáciu e2Remote Lite.

K prijímaču môže pripojiť aj externú WiFi anténu, ktorá Vám zabezpečí bezdrôtové pripojenie k internetu.

Technická špecifikácia

 • 2x tuner DVB-S2X
 • Procesor: QUAD CORE, 15 000 DMIPS
 • Flash: 8GB EMMC
 • RAM: 2GB DDR4
 • 1x čítačka karier
 • 2x CI slot
 • 1x HDMI
 • 1x slot pre microSD kartu 
 • 2x USB 2.0
 • Video decoding: 4K x 2K@60 10-bit decoding, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576
 • HDR/HDR10 a HLG
 • Transcoding: Multi transcoding a Multiroom podpora
 • Displej: LED 7-segmentový
 • Ethernet RJ45: 10/100 Mbps
 • Šuflíkový systém pre interný 2,5" HDD
 • S/PDIF optický digitálny audio výstup
 • IR extender pre IR oko (nachádza sa v balení)
 • Video Format: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9
 • Video Decoding: MPEG1, MPEG2, H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9
 • Audio Decoding: MPEG-1 layer I/II, PCB downmix, IEC958 SPDIF Left / Right / Stereo / Mono

 

 DESCRIPTION GB

AB PULSe 4K (2x tuner DVB-S2X)

 

PULSe 4K (version: 2x DVB-S2X tuner) is a receiver with UHD resolution and operating system ENIGMA 2. Beautiful picture in 4K resolution is a matter of course, as well as picture standards HDR / HDR10 and HLG. A quad-core processor with 15,000 DMIPS, 8GB FLASH memory and 2GB DDR4 RAM will take care of performance and fast reactions. The receiver includes a built-in DVB-S2X tuner and a slot for a second Plug & Play DVB-S2X satellite tuner or a DVB-C / T2 terrestrial / cable tuner, so it is ready for satellite, terrestrial and cable broadcasts by various operators.

The elegant design of the receiver will fit into any living room. There is a 7-segment LED display on the front panel. Behind the door you will find 1x card reader, 2x slot for CI module, 1x USB 2.0 and 1x slot for microSD card, which you can use as internal storage for your recordings. On the rear panel there is a built-in satellite tuner DVB-S2X and a slot for a second Plug & Play tuner, which can be equipped with a satellite or terrestrial / cable tuner. In addition to using the microSD card as internal storage, you can easily insert a 2.5 "HDD into the receiver via a drawer system. From the connector on the rear panel you will find S / PDIF optical digital audio output, USB 2.0, Ethernet RJ45, IR extender for IR eye connection included in the receiver package), switch and input for external DC power supply 12V-3A.

Why PULS 4K

PULSe 4K will provide you with a beautiful picture in UHD quality with the popular operating system Enigma 2, which you will also know from other receivers in the HIGH-END class.

Take advantage of the possibilities that this operating system offers you with plugins for a better TV viewing experience. Customize your device's environment to suit your preferences, and watching TV takes on a new dimension.

A big advantage of this receiver is the simultaneous decoding of two CI modules, or the decoding of two programs from the CI module in real time, which everyone will appreciate when watching a live broadcast and at the same time recording another program at the same time.
Of course, one PULSe 4K device can ensure the distribution of content for your television. In addition, however, you can watch other TV broadcasts in real time on your other two mobile devices and one computer.
2 x Mobile Device (Multi - Transcoding)
1 x Personal Computer (Web Interface)
1 x Television (HDMI)

In addition to storing recordings on the internal 2.5 "HDD, you can also choose a more elegant solution, which is a microSD card . The microSD card fully replaces the functions of the internal HDD and mainly eliminates unwanted sounds of the standard 2.5" HDD.

You can also control the PULS 4K receiver via your mobile phone. You can also use your mobile phone or tablet as a remote control. You can see on your phone what is currently being broadcast on the TV and set remotely what your PULS should do. Need to record a movie or your favorite TV show? With a mobile phone, you have it in a few clicks. All recordings will be stored on your PULS 4K, and you can view them on your mobile phone or tablet at any time when you need them. If you have a recognized TV, but need to move it somewhere else, there is nothing easier than moving a TV broadcast to your mobile device.


We recommend the dreamDroid application for Android devices  .

 We recommend e2Remote Lite for Apple devices  .

It can also connect an external WiFi antenna to the receiver, which will provide you with a wireless internet connection.

Technical specification

 • 2x DVB-S2X tuner
 • Processor: QUAD CORE, 15,000 DMIPS
 • Flash: 8GB EMMC
 • RAM: 2GB DDR4
 • 1x career reader
 • 2x CI slot
 • 1x HDMI
 • 1x microSD card slot 
 • 2x USB 2.0
 • Video decoding: 4K x 2K@60 10-bit decoding, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576
 • HDR/HDR10 a HLG
 • Transcoding: Multi transcoding and Multiroom support
 • Display: LED 7-segment
 • Ethernet RJ45: 10/100 Mbps
 • Drawer system for internal 2.5 "HDD
 • S / PDIF optical digital audio output
 • IR extender for IR eye (included in the package)
 • Video Format: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9
 • Video Decoding: MPEG1, MPEG2, H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9
 • Audio Decoding: MPEG-1 layer I/II, PCB downmix, IEC958 SPDIF Left / Right / Stereo / Mono